SHIHAN JAMES ROUSSEAU KATAS TO REVIEW 

GEKISAI DI ICHI 

GEKISAI DI NI

SAIFA

SEIYUNCHIN

SHISOCHIN