top of page

KAISHUGATA (OPEN FIST KATAS) 

SEISAN

"13"

SEISAN BUNKAI

BUNKAI #1: Filmed with Essex Dojo 

BUNKAI #2: Filmed with Essex Dojo 

BUNKAI #3: Filmed with Essex Dojo 

BUNKAI #1: Filmed with Wessex Dojo 

BUNKAI #2: Filmed with Wessex Dojo 

BUNKAI #3: Filmed with Wessex Dojo 

BUNKAI #3a: Filmed with Wessex Dojo 

BUNKAI #4: Filmed with Essex Dojo 

BUNKAI #5: Filmed with Essex Dojo 

BUNKAI #6: Filmed with Essex Dojo 

BUNKAI #7: Filmed with Essex Dojo 

BUNKAI #8: Filmed with Essex Dojo 

BUNKAI #4: Filmed with Wessex Dojo 

BUNKAI #5: Filmed with Wessex Dojo 

BUNKAI #6: Filmed with Wessex Dojo 

BUNKAI #7: Filmed with Wessex Dojo 

BUNKAI #1 - #7

All 7 bunkai filmed with Wessex Dojo 

bottom of page