KAISHUGATA (OPEN FIST KATAS) 

SEISAN

"13"

SEISAN BUNKAI

BUNKAI #1 (CLICK FOR GLOSSARY)

SEMETE: Step forward from zenkutsu dachi,

attacks migi chudan oi zuki

UKETE: 

SEMETE: 

UKETE:  

BUNKAI #3 (CLICK FOR GLOSSARY)

SEMETE: Step forward from zenkutsu dachi,

attacks migi chudan oi zuki

UKETE: 

SEMETE: 

UKETE:  

BUNKAI #5 (CLICK FOR GLOSSARY)

SEMETE: Step forward from zenkutsu dachi,

attacks migi chudan oi zuki

UKETE: 

SEMETE: 

UKETE:  

BUNKAI #7 (CLICK FOR GLOSSARY)

SEMETE: Step forward from zenkutsu dachi,

attacks migi chudan oi zuki

UKETE: 

SEMETE: 

UKETE:  

BUNKAI #2 (CLICK FOR GLOSSARY)

SEMETE: Step forward from zenkutsu dachi,

attacks migi chudan oi zuki

UKETE: 

SEMETE: 

UKETE:  

BUNKAI #4 (CLICK FOR GLOSSARY)

SEMETE: Step forward from zenkutsu dachi,

attacks migi chudan oi zuki

UKETE: 

SEMETE: 

UKETE:  

BUNKAI #6 (CLICK FOR GLOSSARY)

SEMETE: Step forward from zenkutsu dachi,

attacks migi chudan oi zuki

UKETE: 

SEMETE: 

UKETE:  

BUNKAI #8 (CLICK FOR GLOSSARY)

SEMETE: Step forward from zenkutsu dachi,

attacks migi chudan oi zuki

UKETE: 

SEMETE: 

UKETE: