SHIHAN JAMES ROUSSEAU KATA REVIEW 

SHIHAN ROUSSEAU: Kata review Dec 2020

GEKISAI DI ICHI 

GEKISAI DI NI

SAIFA

SEIYUNCHIN

SHISOCHIN

OUT TAKES